SPOLU – Podpora rodin a dětí v ohrožení

Identifikace projektu:

Název projektu: SPOLU – Podpora rodin a dětí v ohrožení
Financováno: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v ramci EHP
fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz (na spolufinancování služeb projektu přispělo také město Č. Krumlov, Jihočeský kraj či Nadace Agrofert)
Rozpočet: 1.178.940 Kč (plánovaný rozpočet, z toho grant FM EHP: 567.576,- Kč, skutečný grant 492 tisíc Kč)
Doba realizace: IV. 2015 až III. 2016
Role ICOS: příjemce a realizátor projektu
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Ingrid Jílková, Tomáš Zunt

Cíl projektu:

Zajistit a poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám a dětem v ohrožení, tak aby rodina tvořila bezpečné zázemí pro „zdravý“ vývoj a rozvoj dětí a umožnila tak setrvání dítěte ve vlastní rodině nebo návrat z ústavní výchovy.  KONKRÉTNÍM CÍLEM je zavádění, rozvoj a zkvalitnění pilotně ověřené odborné služby PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ, která poskytuje rodinám s dětmi se sociálním znevýhodněním komplexní a provázané služby (viz níže). Projektové aktivity jsou zaměřeny na příhraniční regiony jižních Čech (zejména Českokrumlovsko), kde obdobné komplexní služby chybějí. 
Zdůvodnění potřebnosti: Projekt reaguje na velmi problematickou situaci v příhraničních regionech Jihočeského kraje, kde zcela chybí komplexní služby zaměřené na podporu rodin, resp. na podporu dětí a mládeže, které se ocitají v sociálním znevýhodnění. Zároveň počet rodin, resp. dětí, které se ocitají v ohrožení je oproti jiným regionům vysoký. Region Českokrumlovsko je i dle Ministerstva práce a sociálních věcí zařazen do kategorie s nejvyšší mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany (OSPOD), respektive náročnosti řešení problematiky práce s rodinami z hlediska počtu rozvodovosti, neúplných rodin, případů evidovaných rodin OSPOD apod. Zároveň ze statistických údajů SPOD vyplývá, že okres (ORP) Český Krumlov patří v Jihočeském kraji k oblastem s největším počtem živých případů (tzn. počtu aktuálních rodin, které potřebují pomoc, podporu, dohled)...

Cílová skupina projektu:

DĚTI A MLÁDEŽ, RESP. RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽÍ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM, které se ocitají v krizi či v ohrožení. Jedná se především o rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci (vztahové problémy, rozvodová problematika, neplnění základních funkcí rodiny,  traumatické události, ztráta rodinného příslušníka, u dětí problémy s vrstevníky, se školní docházkou, ad. …); rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj může být ohrožen nepříznivou sociální situací, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat (dluhy, exekuce, problémy s bydlením, nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, ad.); rodiny, kde reálně hrozí odebrání dětí y rodiny, i rodiny, kde již došlo k odebrání dětí a kde služba pomáhá změnit rodinné prostředí tak, aby se děti mohly do rodiny navrátit. Často se jedná o rodiny v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), ale mohou to být i rodiny, které nejsou v péči OSPOD.  

Aktivity projektu:

Projekt nabízí provázaný komplex služeb, zejména zcela chybějící práci přímo v rodinách, dále komplexní poradenství vč. terapie, asistované kontakty a předávání, ale i další aktivity na podporu řešení situace ohrožených dětí, tj. soubor provázaných služeb, který může komplexně postihnout a řešit krizové situace dětí a rodin v ohrožení. 

  • KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ VČETNĚ TERAPIE: základní sociální poradenství, PSYCHOLOGICKÉ, RODINNÉ VČ. PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE, PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, v případě potřeby jsou kontaktováni i další odborníci – speciální pedagog, logoped, fyzioterapeut. 
  • TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH: Přímá sociální práce v rodinách, která reaguje na potřeby konkrétních rodin, resp. dětí. Konkrétní práce v rodinách je velmi různorodá a odvíjí se vždy od konkrétní rodiny a jejích potřeb. Klienty – rodiny, kterým je terénní práce nabízena vytipovává OSPOD na základě závažnosti ohrožení rodiny a dětí v rodině.
  • ASISTOVANÉ KONTAKTY a PŘEDÁVÁNÍ: Podporované setkávání rodičů či jiných osob, které mají zájem o udržení vztahu s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka. Tyto kontakty realizujeme jak na dobrovolné bázi, tak na základě soudního rozhodnutí. Asistované předávání může následovat po asistovaném kontaktu, nebo také zcela samostatně, pokud se rodiče nedokáží na běžném předávání domluvit.
  • MEDIACE: Cílem této činnosti je nabídnout možnost řešit konflikty, spory, problémy v rodině prostřednictvím nezávislého prostředníka - mediátora. Tento odborník podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a vytvoření vzájemně uspokojivé dohody.
  • PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE: Za účelem zefektivnění pomoci rodinám a dětem, jsou v rámci projektu realizovány nejrůznější aktivity, podporující koordinovanou pomoc (např. případové konference v součinnosti s OSPOD a další pravidelná multidisciplinární setkávání služeb, které nabízejí pomoc rodinám.   
  • PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO RODINY, RESPEKTIVE DĚTI V OHROŽENÍ: v rámci projektu bude vytvořena jednoduchá, konkrétní a návodná příručka, která zpřístupní rodinám informace o tom, jak řešit a kam se obrátit v případě konkrétních tíživých životních událostí a potřeb. 
  • POSÍLENÍ STRATEGICKÉHO ROZVOJE NNO: Jedná se o nadstavbovou aktivitu podpořeného projektu, jejímž cílem je za spolupráce s konzultantem aktualizace strategického plánu ICOS a tvorba fundrasingového plánu organizace.

Z výstupů projektu:

Počet rodin s dětmi v ohrožení, kterým bylo poskytnuto poradenství: 78 (původní předpoklad byl 40) 
Počet poradenství - intervencí v rámci projektu: 325 (původní předpoklad byl 120) 
Počet kontaktů v rámci terénní práce v rodinách: 494 (+ dalších 378 telefonických) (původní předpoklad byl 300) 
Počet rodin, které využili asistované kontakty/předávání: 4
Počet rodin, které využili mediaci: 3 
Počet případových konferencí: 10 
Počet multidisciplinárních setkání: 13 
Počet nových strategických dokumentů NNO: 2 (strategický a fundrasingový plán organizace na období 2016 až 19) 
Proškolení a zapojení konzultanta pro budování kapacity organizace: 1 
Infomateriály k aktivitám projektu (letáky, plakáty, periodikum zpravodaj, příručka ad.) - viz dále
 

Z informačních výstupů projektu:

Průvodce obtížnými situacemi v rodině - k dispozici zde.

 

 

 

 

 

Informace ke službám v rámci projektu

Všechny základní informace ke službám včetně kontaktů najdete v sekci „Podpora rodin“.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 
 
 
 
Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz