Máte právo na svá práva

bezplatné právní poradenství i zastupování v případě diskriminace a porušování základních lidských práv občanů jižních Čech

Identifikace projektu:

Nositel projektu: ICOS Český Krumlov
Partner projektu: Jihočeská rozvojová, o.p.s.
Koordinátor projektu: Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov
Podpořeno: tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci 3. výzvy blokového grantu pro NNO - více na  www.blokovygrant.cz, č.p.: 35101
Trvání projektu: červenec 2009 – červen 2010
Celková částka projektu: 66.778 EUR (z toho grant: 50.000 EUR)

Abstrakt projektu:

Záměrem projektu bylo partnerství dvou neziskových organizací ICOS Český Krumlov, o.s. a Jihočeské rozvojové o.p.s. na poli posilování lidských práv a boji proti diskriminaci. Konkrétně zajistit komplexní účinnou bezplatnou poradenskou a právní pomoc včetně zastupování obětem diskriminace a dalším osobám, jejichž lidská práva jsou porušována v Jihočeském kraji, a to prostřednictvím rozšířením služeb bezplatné právní poradny ICOS a Centra sociálních služeb v Českém Krumlově a Občanské poradny při Jihočeské rozvojové v Českých Budějovicích. Zároveň bylo ambicí projektu zvýšit povědomí obyvatel kraje o dané problematice. Celkovým cílem projektu je tedy prosazování práv a povinností osob v individuálních případech diskriminace a porušování lidských práv a zároveň posílení prevence proti porušování práv osob a zvýšení povědomí o dané problematice a možnostech řešení konkrétních případů diskriminace a porušování lidských práv.

Z výsledků/výstupů projektu

  • V rámci projektu fungovaly pro občany dvě bezplatné poradny: Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov, o.s., (dále BBP) a Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s. (dále OP) s důrazem na detekci a řešení případů porušování práv a diskriminace. Celkem bylo poskytnuto v rámci projektu poradenství (tj. pracovníky poraden projektu) v obou poradnách 1297 klientům (z toho 529  BPP a 768 OP JR), oproti původnímu předpokládanému počtu min. 800 klientů. Na poradny se tak obracelo daleko více klientů, než byl původní předpoklad, což přikládáme skutečnosti, že od počátku projektu byla jednak navázána úzká spolupráce s mnoha organizacemi a institucemi v regionu, ať už prostřednictvím informačních koutků, výměny informací, odkazování klientů a jednak od počátku projektu probíhala přesně cílená informační kampaň s cílem oslovit co nejvíce potenciálních klientů.
  • Na poradenské služby v rámci projektu pak navazovala přímá pomoc v detekovaných individuálních případech, a to prostřednictvím návazné právní pomoci. Detekované případy byly řešeny dalšími kroky (prostřednictvím např. komunikace s protistranou, vyjednávání, korespondence, žaloby) prostřednictvím sociálních pracovníků poraden a spolupracujícími právníky obou poraden. Takto bylo v rámci projektu do problematiky porušování práv a diskriminace zařazeno k dalšímu řešení celkem 182 případů (z toho 54 BPP a 128 OP). Případů řešených prostřednictvím právníků bylo celkem 89 (z toho 44 BPP a 45 OP), přímo osobní schůzkou s právníky bylo řešeno v rámci této aktivity 64 klientů (z toho 19 BPP a 45 OP). Dva z případů také nakonec vyústily v soudní spor – tj. podání žaloby a zastupování klienta prostřednictvím spolupracujícího právníka – advokáta.
  • V rámci projektu byli také proškoleni 4 pracovníci poraden v aspektu problematiky lidských práv a antidiskriminačních opatření.
  • Celková realizace projektu a zkušenosti poraden z realizace projektu pak byla také shrnuta v evaluační brožuře, která díky úspěšnosti projektu a zjištěným skutečnostem, kdy stále přetrvává poměrně nízké právní vědomí nejen u laické, ale i odborné veřejnosti (zaměstnanců organizací a institucí, kteří mohou s problematikou přicházet do styku), byla doplněna o další informace vč. např. legislativního rámce tak, aby brožura mohla sloužit jako pomocník pro organizace a instituce, které přicházejí nebo mohou přicházet s problematikou lidských práv a diskriminace při své činnosti do styku. Za tímto účelem byla elektronická verze brožury na CD nosiči distribuována jako součást časopisu REVERS v daleko větším počtu, než byl původní předpoklad tak, aby byl co nejvíce naplněn její účel.

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz