Podpora rodin a dětí v ohrožení - MAS Pomalší


Identifikace projektu:

Název projektu: Podpora rodin a dětí v ohrožení v území MAS Pomalší
Financováno: Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) rozhodnutím MPSV ČR a MAS Pomalší
Rozpočet: 1.672.907,50 (max. celkové způsobilé náklady projektu)
Doba realizace: IV. 2020 až XII. 2022
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011912
Role ICOS: příjemce a realizátor projektu
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Ingrid Jílková

Cíl projektu:

Zajištění služby "PODPORA RODIN A DĚTÍ V OHROŽENÍ", jejímž cílem je poskytovat podporu a odbornou pomoc rodinám, efektivně řešit náročné či problémové životní situace tak, aby mohla rodina plnit své základní funkce a nebyl tak ohrožen vývoj dětí. Tuto službu zajišťuje ICOS od roku 2014, v rámci tohoto projektu jde o udržení a rozvoj služby na území MAS Pomalší (zejména region Kaplicka a okolních obcí - jedná se o celkem 27 obcí zejména z ORP Kaplice, částečně z ORP Č. Krumlov a Č. Budějovice). Projekt zahrnuje tyto stěžejní aktivity: komplexní soubor poradenství vč. terapie, přímou práci v rodině, asistované kontakty/předávání, mediaci a podporu rozvoje případové práce a multioborové spolupráce.

Cílová skupina projektu:

DĚTI A MLÁDEŽ, RESP. RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽÍ, které se ocitají v krizi či v ohrožení. Jedná se především o rodiny s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci (vztahové problémy, rozvodová problematika, neplnění základních funkcí rodiny,  traumatické události, ztráta rodinného příslušníka, u dětí problémy s vrstevníky, se školní docházkou, ad. …); rodiny s dětmi, jejichž zdravý vývoj může být ohrožen nepříznivou sociální situací, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat (dluhy, exekuce, problémy s bydlením, nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, ad.); rodiny, kde reálně hrozí odebrání dětí z rodiny, i rodiny, kde již došlo k odebrání dětí a kde služba pomáhá změnit rodinné prostředí tak, aby se děti mohly do rodiny navrátit. Často se jedná o rodiny v péči oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), ale mohou to být i rodiny, které nejsou v péči OSPOD.  

Aktivity projektu:

Projekt nabízí provázaný soubor provázaných služeb, který může komplexně postihnout a řešit krizové situace dětí a rodin v ohrožení. 

  • KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ VČETNĚ TERAPIE: základní sociální poradenství, PSYCHOLOGICKÉ, RODINNÉ VČ. PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE, PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, v případě potřeby jsou kontaktováni i další odborníci – speciální pedagog, logoped, fyzioterapeut. 
  • PRÁCE PŘÍMO V RODINÁCH: Přímá sociální práce v rodinách, která reaguje na potřeby konkrétních rodin, resp. dětí. Konkrétní práce v rodinách je velmi různorodá a odvíjí se vždy od konkrétní rodiny a jejích potřeb. Klienty – rodiny, kterým je terénní práce nabízena vytipovává OSPOD na základě závažnosti ohrožení rodiny a dětí v rodině.
  • ASISTOVANÉ KONTAKTY a PŘEDÁVÁNÍ: Podporované setkávání rodičů či jiných osob, které mají zájem o udržení vztahu s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka. Tyto kontakty realizujeme jak na dobrovolné bázi, tak na základě soudního rozhodnutí. Asistované předávání může následovat po asistovaném kontaktu, nebo také zcela samostatně, pokud se rodiče nedokáží na běžném předávání domluvit.
  • MEDIACE: Cílem této činnosti je nabídnout možnost řešit konflikty, spory, problémy v rodině prostřednictvím nezávislého prostředníka - mediátora. Tento odborník podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a vytvoření vzájemně uspokojivé dohody.
  • PODPORA MULTIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE: Za účelem zefektivnění pomoci rodinám a dětem, jsou v rámci projektu realizovány nejrůznější aktivity, podporující koordinovanou pomoc (např. případové konference v součinnosti s OSPOD a další pravidelná multidisciplinární setkávání služeb, které nabízejí pomoc rodinám.   

Projekt je součástí naší dlouhodobé služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení"

Informace ke službám v rámci projektu

Všechny základní informace ke službám včetně kontaktů najdete v sekci „Podpora rodin“.

 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz