Probační program "Právo pro každý den"

Realizace alternativního programu pro mladistvé prvopachatele v devíti regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

Identifikace projektu:

Název projektu:Realizace probačního programu v regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Projekt je financován: z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.02/43.00080.
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Ingrid Jílková
Doba realizace: březen 2010 – únor 2013
Role ICOS Český Krumlov: realizátor projektu
Spolupracující subjekty: zejména Probační a mediační služba, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Celková částka projektu: 4.046.308,00 Kč

Stručný přehled:

Cílem projektu bylo udržet, dále realizovat a rozvíjet probační program „Právo pro každý den“ jako účinnou a efektivní alternativu k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a mladistvé, a to za účelem minimalizovat opakování jejich trestné činnosti. Probační program „Právo pro každý den“ je akreditovaný program Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je určen mladým lidem ve věku 15 - 18 let, kteří se dopustili trestného činu/provinění a jeho záměrem je předat užitečné dovednosti a právní znalosti vztahující se k řešení situací z běžného života a tím podpořit jejich osobní rozvoj, ale také ovlivnit situaci v komunitě ve smyslu snížení rizika opakování trestné činnosti. Hlavní aktivitou je samotná realizace programu, doplňkem pak informační a evaluační aktivity, které mají za cíl mapovat a vyhodnotit úspěšnost programu - tj. snižování recidivy mladistvých. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci programu v letech 2007 až 2009, kdy byl projekt pilotně realizován a financován zejména z tzv. norských fondů. 

Výsledky/výstupy projektu:

  • V rámci projektu bylo uskutečněno 29 kompletních běhů programu (1 běh = cca 40 výukových hodin) v devíti regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina pro děti a mladistvé ve věku 15-18 let, kteří se dopustili méně závažného trestného činu/provinění). Realizace a počet jednotlivých běhů programu byla odvislá od nápadu /nárůstu/ trestné činnosti mladistvých v jednotlivých regionech. Tato skutečnost umožňuje flexibilně a efektivně reagovat na aktuální potřeby Probační a mediační služby ČR.
  • Jednotlivými běhy programu prošlo, respektive bylo do programu zařazeno, 246 klientů. Celkem 177 klientů pak program úspěšně absolvovalo. K regionům, kde byl program již dříve realizován (tj. České Budějovice, Český Krumlov, Pelhřimov, Strakonice, Prachatice a Jindřichův Hradec), přibyly v rámci tohoto projektu ještě tři další regiony (Tábor, Jihlava a Žďár nad Sázavou). Zároveň byly v rámci tohoto projektu inovativně zařazeny tzv. nadstavbové aktivity, jejímž cílem bylo ještě zvýšit účinnost programu. Tyto nadstavbové prvky zahrnovaly nejrůznější akce se záměrem zprostředkovat a umožnit klientům programu v maximální možné míře praktické ukázky a zapojení při získávání nových potřebných poznatků a dovedností. Jednalo se například o společné návštěvy institucí, soudních jednání, účast externích odborníků k probíraným tématům, společné zážitkové akce v rámci programu jako společný výlet, sportovní činnost apod. Nadstavbové prvky byly uplatňovány vždy dle potřeb a možností cílové skupiny (tj. skladby klientů programu) a možností v daném regionu, celkem jich bylo v rámci projektu realizováno 46.
  • V rámci projektu se uskutečnilo také 11 odborných supervizí programu, min. 1x v každém regionu. Supervizi prováděl držitel řádné akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR Partners Czech o.p.s. Všechny závěry supervize hodnotili realizaci programu včetně dodržování pravidel a dokumentace velice pozitivně. V průběhu projektu byla také zajištěna aktualizace 35 lekcí probačního programu, zejména s ohledem na změny legislativy v oblasti trestního práva od roku 2010.
  • Nedílnou součástí projektu byl průběžný sběr, zpracování a vyhodnocování údajů o úspěšnosti, aktuálnosti a účinnosti probačního programu „Právo pro každý den“, včetně mapování recidivy absolventů programu. Z evaluace mj. vyplývá: Z celkového počtu absolventů, kteří prošli programem do června 2012 se recidivy se nedopustilo více než 72% ze všech absolventů programu  (sledováno za absolventy od roku 2007), což podtrhuje úspěšnost programu, jehož cílem je právě snižování rizika opakování trestné činnosti mladistvých.

Podrobné vyhodnocení programu shrnuje publikace "Evaluace probačního programu...." (více v sekci Publikace vydané ICOS).

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz